DEALERZY | Polacy w grupie najlepszych w Europie


13-11-26

Hyundai po raz kolejny doceni?? zaanga??owanie dealerów w d???eniu do osi?gni?cia jak najwy??szej satysfakcji klienta, wr?czaj?c wyró??nienia podczas drugiej edycji konkursu Hyundai Customer Satisfaction Excellence Award.

W ekskluzywnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 63 spo??ród ponad 2 000 salonów dealerskich Hyundai z ca??ej Europy, którzy najlepiej wypadli w kompleksowej ocenie dzia??alno??ci salonu.

Wr?czenie indywidualnych statuetek oraz nagród finansowych by??o podsumowaniem z??o??onego procesu, który rozpocz??? si? od wy??onienia trzech najlepszych dealerów na ka??dym rynku, w kategoriach: ca??o??ciowa satysfakcja klienta, sprzeda?? i serwis.

Nast?pnie wybrano trzech europejskich zwyci?zców w oparciu o wymagaj?ce kryteria, na które sk??ada??y si? m.in. wynik badania Hyundai Global Satisfaction i badania "tajemniczy klient" oraz utrzymywanie wymaganych standardów dealerskich i analiza rzeczywistych opinii klienta.

"Nagroda jako??ci udowadnia, ??e zadowolenie klientów jest dla marki Hyundai kwesti? nadrz?dn?. Uwa??amy, ??e jako??? obs??ugi, jakiej do??wiadczaj? w salonach, powinna by? spójna z jako??ci? naszych produktów - podkre??la Allan Rushforth, wiceprezes i COO Hyundai Motor Europe.

"Ciesz?c si? z naszymi dealerami, którzy wysoki poziom satysfakcji klienta traktuj? priorytetowo, sukcesywnie podnosimy standardy w ca??ej sieci, co przek??ada si? na realne korzy??ci nasze i naszych klientów - doda??.

Gala w Barcelonie by??a wyj?tkowa tak??e dla Hyundai Motor Poland. A?? trzech nominowanych dealerów z Polski znalaz??o si? w grupie 9 nagrodzonych europejskich przedstawicielstw, a firma MPT Mago Pi??a okaza??a si? najlepszym dealerem w ca??ej Europie, zdobywaj?c pierwsze miejsce w kategorii ca??o??ciowa satysfakcja klienta.

Pozostali nagrodzeni dealerzy na polskim rynku to:
- Intercar Busko-Zdrój: druga nagroda w kategorii serwis
- Ewa Szpot Swarz?dz: trzecia nagroda w kategorii sprzeda??

 

??ród??o: www.samar.pl


Hyundai Club CZ


13-11-23

 

W tym tygodniu nawi?zali??my wspó??prac? z Czeskim klubem Hyundai. Nasi po??udniowi s?siedzi zapraszaj? nas serdecznie na przysz??oroczny ogólnokrajowy zlot, który odb?dzie si? w okolicach miasta Hradec Kralove. Informacje o naszej wspó??pracy b?d? pojawia? si? na naszym klubowym forum.

Na naszym portalu, pojawi?? si? równie?? baner z bezpo??rednim linkiem do strony interenetowaj naszych kolegów.

Serdecznie pozdrawiamy naszych po??udniowych s?siadów! Do zobaczenia na zlocie!


Hyundai Elantra z rabatem 4000 z??otych


13-11-09

Wyró??niaj?cy si? eleganck? stylistyk? nadwozia, kompaktowy Hyundai Elantra rok produkcji 2013 jest aktualnie dost?pny dla wszystkich wersji wyposa??eniowych z rabatem w wysoko??ci 4 000 z??otych.

Dzi?ki promocji najta??sza wersja, któr? stanowi poziom Classic Plus, kosztuje teraz od 58 100 z??otych . Elantra wyst?puje na polskim rynku z silnikiem benzynowym 1.6 MPI, który rozwija moc 132 KM.

Oprócz upustu 4 000 z??otych na Elantr? klienci mog? skorzysta? te?? z promocyjnej oferty finansowania (kredyt 20 PLN dziennie lub kredyt 50/50 lub 3x33 lub leasing od 101,84%).

Od momentu wprowadzenia pierwszej generacji kompaktowego sedana marki Hyundai w roku 1990 ???czna sprzeda?? na ??wiecie przekroczy??a ju?? 8,77 mln egzemplarzy. Elantra ma na koncie szereg presti??owych nagród, w tym tytu?? Samochód Roku 2012 w Ameryce Pó??nocnej oraz w RPA, jak równie?? trofeum Autobest 2012, które przyznaj? cyklicznie dziennikarze motoryzacyjni z krajów Europy ??rodkowej i Wschodniej.

??ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 następna ->
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.