Fleet Leader 2013 dla Hyundai Motor Poland


13-11-26

Podczas tegorocznych targów Fleet Market, które odby??y si? 19 listopada w Warszawie, firma Hyundai Motor Poland odebra??a presti??ow? nagrod? bran??ow? Fleet Leader 2013.

Uzasadnieniem przyznania wyró??nienia by?? najwy??szy wzrost rok do roku sprzeda??y nowych samochodów osobowych do firm. Wyniós?? on 44%, dzi?ki czemu Hyundai awansowa?? o cztery miejsca w rankingu najlepiej sprzedaj?cych si? marek.  

"Jest nam niezmiernie mi??o, ??e rynek dostrzega nasz? kompleksow? ofert?, jak? kierujemy do firm. Sk??adaj? si? na ni? nie tylko bardzo dobre samochody, ale tak??e towarzysz?ce im produkty, jak na przyk??ad bezkonkurencyjna na rynku polskim 5-letnia gwarancja bez limitu kilometrów - podkre??la Ireneusz Migda, kierownik sprzeda??y flotowej Hyundai Motor Poland.

Presti??owe wyró??nienia bran??owe Fleet Leader przyznawane s? przez kapitu???, w sk??ad której wchodz? przedstawiciele partnerów magazynu Fleet. Nagrody trafiaj? do firm, ludzi i stowarzysze?? mog?cych pochwali? si? wyj?tkowymi osi?gni?ciami na rynku flotowym.

Lista zdobywców nagrody Fleet Leader 2013

Targi by??y tak??e okazj? do zaprezentowania po raz pierwszy w Polsce modelu Hyundai i10 nowej generacji. Model ten, wprowadzony do sprzeda??y w listopadzie, reprezentuje segment ma??ych samochodów miejskich, jednak spora przestrze?? wewn?trz i wyposa??enie spotykane jak dot?d zazwyczaj w samochodach wy??szej klasy pozwala go traktowa? jako auto rodzinne czy flotowe.

Nowy Hyundai i10 zosta?? zaprojektowany w Niemczech, a produkowany jest w Turcji. Jak wszystkie modele Hyundaia, samochód obj?to 5-letni? gwarancj? bez limitu kilometrów.

??ród??o: www.samar.pl


Nowy dyrektor zarz?dzaj?cy w Hyundai Motor Poland


13-11-26

Leszek P??onka zosta?? nowym dyrektorem zarz?dzaj?cym w firmie Hyundai Motor Poland. Oficjalne obj?cie stanowiska mia??o miejsce 13 listopada.

Leszek P??onka od wielu lat zwi?zany jest z bran??? motoryzacyjn?. By?? prezesem w firmach Skoda Auto Polska oraz Kulczyk Tradex, które w okresie jego zarz?dzania znacznie umocni??y swoj? pozycj? na polskim rynku motoryzacyjnym.  

Dalszy rozwój firmy, a w efekcie wzrost sprzeda??y oraz wzmocnienie wizerunku marki, to g??ówne cele, jakie postawi?? przed nowym dyrektorem zarz?d Hyundai Motor Poland.  
   
"Ciesz? si?, ??e pan Leszek P??onka zdecydowa?? si? na podj?cie z nami wspó??pracy. Firma od lat odnosi sukcesy, ale przed nami kolejne ambitne cele, do realizacji których potrzebujemy do??wiadczonych profesjonalistów - powiedzia?? Bang Sun Jeong, prezes Hyundai Motor Poland.

??ród??o: www.samar.pl


Nowy Hyundai i10 z wyposa??eniem gratis


13-11-26

Klienci zainteresowani ciekawie zaprojektowanym autkiem miejskim mog? rozwa??y? zakup modelu Hyundai i10 nowej generacji, który na polskim rynku dost?pny jest z ofert? wybranych pakietów wyposa??enia gratis.

Zgodnie z aktualn? ofert? marki polscy klienci, którzy zdecyduj? si? na nowego i10 w wersji Access lub Comfort, mog? otrzyma? gratis dodatkowy pakiet wyposa??enia "klimatyzacja + radio" (dla poziomu Access) lub pakiet "klimatyzacja + ??wiat??a" (dla poziomu Comfort; obejmuje ??wiat??a przeciwmgielne oraz ??wiat??a do jazdy dziennej LED).

Ka??dy z dwóch wymienionych pakietów wyposa??enia ma warto??? 4 500 z??otych.

W najta??szej wersji nowy Hyundai i10 kosztuje na polskim rynku od 35 900 z??otych

??ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 następna ->
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.