Hyundai Mistra. Co to takiego?


13-12-29

Hyundai Mistra to elegancka limuzyna klasy ??redniej. Auto b?dzie dost?pne wy???cznie w sprzeda??y na perspektywicznym rynku chi??skim, gdzie Hyundai ma aspiracje, aby umocni? swoj? pozycj? jako jeden z wiod?cych graczy.

Mierz?cy 4710 mm d??ugo??ci i przy rozstawie osi 2770 mm, Hyundai Mistra sta? si? ma atrakcyjn? propozycj? dla klientów reprezentuj?cych w chi??skim spo??ecze??stwie klas? ??redni?, w przedziale wiekowym od 30 do oko??o 35 lat. Samochód mo??na zamówi? w wersji z silnikiem benzynowym 1.8 lub 2.0, wspó??pracuj?cym z przek??adni? 6-biegow?.

Hyundai Mistra zosta?? zaprezentowany szerokiej publiczno??ci podczas listopadowej wystawy motoryzacyjnej w Guangzhou.

??ród??o: www.samar.pl


??yczenia ??wi?teczne


13-12-23

Niech najbli??sze ??wi?ta Bo??ego Narodzenia i Wigilijny wieczór, up??yn? Wam w szcz???ciu i rado??ci przy kol?dach i zapachu ??wierkowej choinki.

 

 Autobest 2014 i znowu wygrywa Hyundai!


13-12-17

Hyundai i10 zosta?? zwyci?zc? najnowszej edycji konkursu Autobest 2014, oceniaj?cego modele wprowadzane na rynkach wschodz?cych w Europie ??rodkowo-Wschodniej. Tym samym ju?? po raz drugi w ci?gu ostatnich trzech lat w konkursie wyró??niono model Hyundaia: w 2012 roku tytu?? przypad?? Elantrze.

"Nowa generacja i10 to godny zwyci?zca. Podczas testów, które odby??y si? w okolicach Belgradu, samochód zaskoczy?? wszystkich znakomitymi w??a??ciwo??ciami jezdnymi, niespotykanymi w ma??ych samochodach, wysok? jako??ci? oraz wyró??niaj?ca przestrzeni? - wylicza Dan Vardie, prezes i pomys??odawca konkursu Autobest.

"Nowa generacja i10 jest doskona??ym przyk??adem strategii regionalizacji produktu czyli budowania w??a??ciwych samochodów dla poszczególnych regionów. Jeste??my dumni, ??e Hyundai i10 nowej generacji zaj??? pierwsze miejsce w konkursie Autobest: to pokazuje, ??e nasze samochody dostarczaj? warto??? powy??ej oczekiwa?? klienta, co wp??ynie na utrzymanie przez mark? 3,5% udzia??u w europejskim rynku nowych samochodów w 2014 roku - komentuje Allan Rushforth, wiceprezes i dyrektor operacyjny Hyundai Motor Europe.


Pierwszy Hyudnai i10 nowej generacji zjecha?? z linii produkcyjnej w tureckiej fabryce Hyundaia we wrze??niu. Wcze??niej, marka zainwestowa??a w rozbudow? fabryki ponad 500 mln EUR, co pozwoli??o na podniesienie rocznej zdolno??ci produkcyjnej do 200 000 sztuk.

Autobest jest jedn? z najbardziej presti??owych nagród motoryzacyjnych, przyznawan? w oparciu o 13 kryteriów takich jak m.in. design, cena, specyfikacja, serwisowanie samochodu. W sk??ad jury wchodz? dziennikarze z 15 rynków wschodz?cych, mi?dzy innymi Czech, W?gier, Turcji oraz Polski i Rosji.

??ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 następna ->
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.