Nowy Hyundai chce rozpieszcza? komfortem


14-01-30

Hyundai zaprezentowa?? ca??kowicie nowy model Genesis. Jeszcze w tym roku luksusowy sedan segmentu premium zostanie wprowadzony do limitowanej sprzeda??y na wybranych rynkach europejskich, zapewniaj?c w??a??cicielom najwy??szy poziom komfortu i osi?gów, jakie Hyundai kiedykolwiek oferowa?? w Europie.

Poprzednik nowego Genesisa odniós?? znaczne sukcesy na kluczowych dla firmy rynkach (Stany Zjednoczone i Korea), umacniaj?c globaln? polityk? Hyundaia, opart? na budowaniu odpowiednich samochodów dla poszczególnych regionów ??wiata.

Hyundai planuje wprowadzi? ca??kowicie nowy model Genesis do Europy, aby pokaza? mo??liwo??ci technologiczne i wzmocni? ??wiadomo??? marki na Starym Kontynencie. Ograniczona liczba samochodów ma by? dost?pna dla okre??lonych klientów, m.in. decydentów i lokalnych operatorów flot.

Nowy Genesis b?dzie oferowany w jednej, bogatej specyfikacji przygotowanej z my??l? o upodobaniach europejskich nabywców, którzy b?d? mogli cieszy? si? ekskluzywnym do??wiadczeniem zakupowym, dope??niaj?cym luksusowy charakter produktu.

Wysoki komfort jazdy Genesisa, b?d?cego technologiczn? wizytówk? marki, uzupe??nia elegancka stylistyka stanowi?ca najnowsz? interpretacj? j?zyka projektowania marki Hyundai, okre??lanego jako Fluidic Sculpture (op??ywowa rze??ba). Smuk??e linie dodatkowo podkre??laj? du??y rozstaw osi samochodu oraz krótki, przedni i tylni zwis nadwozia, przek??adaj?ce si? na zachowanie samochodu na drodze.

Specyfikacja nowego Genesisa znajduje odzwierciedlenie w szczegó??owo przemy??lanym projekcie i zastosowanej technologii, które powsta??y w korea??skim centrum badawczo-rozwojowym Hyundaia w Namyang. Zastosowany w samochodzie system nap?du na wszystkie ko??a HTRAC po raz pierwszy pojawia si? w samochodzie stworzonym przez Hyundaia.

System dzia??a w harmonii z wielowahaczowym zawieszeniem tylnym, maksymalizuj?cym wydajno???, a rozk??ad mas w samochodzie jest niemal równomierny (52:48/przód:ty??).

Wysoko zaawansowane technologie wzmacniaj? poziom bezpiecze??stwa oraz komfortu i jasno pokazuj? drog?, któr? pod???a Hyundai, maj?c na celu dostarczanie klientom warto??ci produktu, powy??ej ich oczekiwa??.

Nabywcy Genesisa b?d? mogli cieszy? si? z pe??nego pakietu zaawansowanych funkcji, w??ród których znajduje si? m.in. system Blind Spot Detection (wykrycie martwego pola) ze zintegrowanym wy??wietlaniem obrazu umieszczonego na szybie bezpo??rednio na linii wzroku, system utrzymywania toru jazdy, automatyczny system hamowania awaryjnego czy sterowany radarem, zaawansowany tempomat. W wyposa??eniu jest tak??e elektryczne otwieranie i zamykanie baga??nika oraz pierwszy na ??wiecie czujnik st???enia poziomu CO2 w kabinie.

??ród??o: www.samar.pl


Hyundai wspiera Puchar ??wiata w Skokach Narciarskich


14-01-18

W ramach globalnej wspó??pracy sponsoringowej pomi?dzy firm? Hyundai a Mi?dzynarodow? Federacj? Narciarsk? (FIS) Hyundai Motor Poland przekaza?? flot? samochodów na potrzeby dwóch konkursów w skokach narciarskich, odbywaj?cych si? w Wi??le i Zakopanem.

Firma udost?pni??a najwa??niejsze modele wchodz?ce w sk??ad portfolio producenta: Hyundai Santa Fe nowej generacji oraz i40, i30, ix35, a tak??e  minibus H1.
 
Samochody wykorzystywane b?d? na potrzeby transportowe zawodników i kadry wspieraj?cej podczas zawodów w Wi??le (16.01) i w Zakopanem (18-19.01).

Podobne dzia??ania zwi?zane z zapewnieniem mobilno??ci podczas Pucharu ??wiata w Skokach Narciarskich 2013/14 przez Hyundaia prowadzone s? we wszystkich krajach, w których odbywaj? si? poszczególne konkursy.

"Udana wspó??praca z FIS w ubieg??ym sezonie wp??yn???a na podj?cie pozytywnej decyzji firmy o kontynuacji wspó??pracy z organizacj? przy obs??udze jednego z wa??niejszych, zimowych wydarze?? sportowych - mówi Leszek P??onka, dyrektor zarz?dzaj?cy Hyundai Motor Poland.

"Popularno???, jak? ciesz? si? skoki narciarskie w Polsce, jest dla nas potwierdzeniem, ??e zaanga??owanie si? w to przedsi?wzi?cie jest s??uszne i pozwala nam liczy? na dalsze wzmacnianie ??wiadomo??ci marki w naszym kraju".

??ród??o: www.samar.plHyundai uchyla r?bka tajemnicy


13-12-29

Marka Hyundai szuka mo??liwo??ci dalszego wzmocnienia swojej ofensywny produktowej na konkurencyjnym rynku europejskim. Producent dobrze wie, ??e liczy si? nie tylko sama jako???, ale równie?? nowoczesne rozwi?zania technologiczne i nietuzinkowe wzornictwo.

Podczas marcowej wystawy motoryzacyjnej w Genewie marka Hyundai zaprezentuje nad swoim stoisku koncepcyjny model Intrado (HED-9), który wraz z ultra-lekk? konstrukcj? nadwozia zademonstruje te?? udoskonalon? technologi? ogniw paliwowych. Omawiany projekt jest wa??ny z jeszcze jednego powodu: otó?? od strony stylistycznej samochód pomóg?? stworzy? sam Peter Schreyer.

Schreyer to bardzo zdolny projektant, który wybitnie przyczyni?? si? do rewolucji stylistycznej, jaka w ci?gu kilku ostatnich lat dokona??a si? w siostrzanej marce Kia, wzbudzaj?c uznanie zarówno dziennikarzy motoryzacyjnych, jak i klientów. Prawie rok temu Korea??czycy powo??ali Schreyera na stanowisko g??ównego projektanta ca??ej grupy.

W ramach swoich nowych obowi?zków Niemiec pracuje obecnie na planem przygotowania przysz??ych kanonów rozwi?za?? stylistycznych dla marki Hyundai. Prezentacja koncepcyjnego modelu Intrado b?dzie pierwsz? wskazówk? co do kierunku rozwoju stylistyki, który wybra? mo??e korea??ska marka.

Drug? nowo??ci? modelow?, anonsowan? przez firm? Hyundai na rok 2014, b?dzie luksusowa limuzyna Genesis, która trafi na rynek europejski jako produkt niszowy.

??ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 następna ->
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.