Raport Jako??ci 2012 wed??ug Auto ??wiat


13-01-28

Tygodnik Auto ??wiat w aktualnym wydaniu przedstawi?? szczegó??owo wyniki Raportu Jako??ci 2012. W rankingu uj?to ???cznie 25 ró??nych marek samochodowych. Czy liderami zestawienia zosta??y marki japo??skie?

W sumie oceniono w rankingu 25 marek samochodowych, bior?c pod uwag? nast?puj?ce elementy sk??adowe:
- typowe usterki (udzia?? w ocenie ko??cowej stanowi 40%)
- akcje naprawcze (20%)
- raport usterkowo??ci wed??ug TUV (10%)
- testy d??ugodystansowe na dystansie 100 000 km (20%)
- warunki gwarancji (10%)

Pierwsze miejsce w Raporcie Jako??ci Auto ??wiat 2012 zaj???o ostatecznie Subaru, które uzyska??o not? 3,7% i ocen? 'dobrze'. Japo??ska marka zosta??a najlepiej oceniona w takich kategoriach jak typowe usterki, akcje naprawcze oraz raport TUV.

Równie?? ???czn? ocen? 'dobrze' uzyska??y w rankingu takie marki jak kolejno Honda ex aequo z Mazd? (nota po 3,6), a tak??e Toyota (3,5) i Hyundai (3,4).

Wi?cej informacji na temat Raportu Jako??ci 2012 wed??ug Auto ??wiat znale??? mo??na w aktualnym wydaniu tygodnika motoryzacyjnego (nr 3, 14 stycznia 2013).

?ród??o: www.samar.pl


Hyundai i30 startuje w promocji od 45 900 z??otych


13-01-28

Dzi?ki aktualnej ofercie wyprzeda??owej kompaktowy model Hyundai i30 dost?pny jest w cenie promocyjnej od 45 900 z??otych.

Na ???czny upust w wysoko??ci do 6 000 z??otych w porównaniu z regularn? cen? katalogow? Hyundaia i30, która wynosi 51 900 z??otych, sk??ada si?:
- upust 5 500 z??otych
- dodatkowa premia 500 z??otych za jazd? testow?

Ponadto, klienci Hyundaia mog? te?? liczy? na atrakcyjne formy finansowania.

Promocja dotyczy modeli z roku 2012.


?ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.