HYUNDAIZLOT MORAVA 2015 - CZECHY!


15-04-09

 

Nasi po??udniowi przyjaciele po raz kolejny serdecznie zapraszaj?, na zlot do Czech.

Wszelkie informacje o zlocie i jego programie na naszym forum.

Pozdrawiam Shadow


Miejski Hyundai udaje teren??wk?


14-05-07

Przez kilka lat obecno??ci na rynku Hyundai ix20 da?? si? pozna? jako zwinny samochód rodzinny, który najlepiej czuje si? w ??rodowisku miejskim. Jak si? okazuje, mo??na te?? stworzy? ix20 w wersji pseudo-terenowej, która swoim wygl?dem sugeruje, ??e jej jedynym ??ywio??em s? nie tylko zat??oczone ulice metropolii.

Z my??l? o rynku niemieckim importer przygotowa?? limitowan? do 500 egzemplarzy seri? specjaln? Hyundai ix20 Crossline. Z zewn?trz samochód pozna? mo??na po takich akcentach jak plastikowe nak??adki na nadkola oraz progi, a tak??e dzi?ki aluminiowym elementom chroni?cym podwozie. Karoseria wyst?puje w specjalnym kolorze bia??ym Creamy White.

Hyundai ix20 Crossline wyró??nia si? te?? dzi?ki bogatej ofercie wyposa??enia, na któr? sk??adaj? si? m.in. 17-calowe felgi, klimatyzacja, kierownica oraz ga??ka dr???ka zmiany biegów pokryte skór?, jak równie?? asystent parkowania. Klienci maj? do wyboru ???cznie trzy jednostki benzynowe oraz jeden silnik Diesla, które generuj? moc mi?dzy 90 a maksymalnie 125 KM.

Ceny wersji Hyundai ix20 Crossline startuj? na rynku niemieckim z poziomu 18 900 EUR.

??ród??o: www.samar.pl


Jako??ciowy wzrost Hyundaia


14-05-07

W pierwszym kwartale bie???cego roku Hyundai odnotowa?? wzrost na europejskim rynku motoryzacyjnym oraz zrealizowa?? cele jako??ciowe firmy, ustalone na pocz?tku roku.

Na pi?ciu wiod?cych pod wzgl?dem sprzeda??y moto-rynkach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, W??ochy, Francja oraz Hiszpania) Hyundai zwi?kszy?? sprzeda?? do klienta indywidualnego i flotowego odpowiednio o 16% i 17%, wyprzedzaj?c bran??? w obu tych sektorach.  

"Mamy bardzo pozytywne sygna??y dotycz?ce organicznego wzrostu bran??y w pierwszym kwartale i cieszymy si?, ??e Hyundai rozwija swój biznes w dochodowych obszarach - powiedzia?? Allan Rushforth, wiceprezes i COO Hyundai Motor Europe. "Koncentrujemy si? na utrzymywaniu d??ugoterminowego, zrównowa??onego wzrostu, który pomo??e nam osi?gn?? cel, jakim jest 5% udzia?? w rynku w roku 2020".

Wprowadzenie do sprzeda??y Hyundaia i10 nowej generacji znacz?co wp??yn???o na wzrost w pierwszym kwartale. Firma zebra??a oko??o 58 000 zamówie?? na ten model od momentu pojawienia si? go na rynku pod koniec 2013.   

Wspomniany reprezentant segmentu A przyczynia si? do dobrego wyniku finansowego firmy dzi?ki dominuj?cej sprzeda??y i10 w wy??szej wersji wyposa??eniowej (82%).

Klienci Hyundaia w pierwszym kwartale mogli tak??e skorzysta? z atrakcyjnego finansowania oferowanego przez firm?. Finansowa penetracja Hyundaia zwi?kszy??a si? o 25% na pi?ciu wiod?cych rynkach i aktualnie wynosi 40,5%.

Wed??ug danych stowarzyszenia ACEA, 109 320 rejestracji w pierwszym kwartale zapewni??o marce Hyundai oko??o 3,3-procentowy udzia?? w europejskim rynku nowych samochodów.

??ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 następna ->
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.